Nederland

  • Nederlands

De WorldCat-gemeenschap

WorldCat is de internationale online catalogus die OCLC leden helpt bronnen gezamenlijk te gebruiken, kosten te verlagen en hun zichtbaarheid en reikwijdte te vergroten binnen de online gemeenschappen waarvoor zij werken en internetbreed. WorldCat wordt opgebouwd en beheerd door een speciale groep deskundigen die bestaat uit bibliotheekmedewerkers, OCLC medewerkers en contentaanbieders. Zij werken samen om de integriteit van de 'collectieve collectie' van 's werelds bibliotheken en de toegang ertoe te verbeteren.

Om de kwaliteit van de gegevens en diensten van WorldCat te verbeteren, delen de OCLC leden bibliografische data, evenals 'best practices', onderzoek, applicaties en feedback van bibliotheekgebruikers overal ter wereld. Onderhoud en verbetering van WorldCat staat centraal in de onderlinge samenwerking van OCLC leden.

Zodra een instelling holdings of andere metadata bijdraagt aan WorldCat via diverse OCLC services, wordt deze beschouwd als lid van het OCLC samenwerkingsverband. Bibliotheken die onderdeel zijn van een consortium of groep die bijdraagt aan WorldCat worden ook beschouwd als leden.

Meer informatie hierover kunt u vinden op de volgende pagina's, die alleen in het Engels beschikbaar zijn:

Wij zijn een samenwerkingsverband van bibliotheken over de hele wereld, dat sinds 1967 eigendom is van, bestuurd en onderhouden wordt door onze leden. Ons publieke doel is een toezegging aan elkaar—samen zorgen voor betere toegang tot de informatie in bibliotheken wereldwijd en manieren vinden om de kosten voor bibliotheken te reduceren door middel van samenwerking.